सुचना तथा समाचारहरू

  1. अन्तरवार्ता सम्बन्धमा
  2. एक विद्यालय एक नर्स लिखित परिक्षाको नतिजा
  3. बिद्यालय नर्स पदको आबेदन स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना
  4. सुचिकृत हुन आउने सम्बन्धमा
  5. म्याद थप गराइएको सम्बन्धमा
  6. महिला तथा बाल पोषण प्रवर्द्धनका लागि साना अनुदान आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा
  7. महिला तथा बाल पोषण प्रवर्द्धनका लागि साना अनुदान आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा
  8. विधालय नर्स सेवा करार  सम्बन्धमा
  9. इच्छुक वैकल्पिक उम्मेदवारबाट विद्यालय नर्सको लागि निवेदन आह्वान सम्बन्धी सूचना