हाम्रो बारेमा

हाम्रो बारेमा

बागमती प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, मकवानपुर, हेटाैँडा प्रदेशमा स्वास्थ्यको प्रमुख प्राविधिक र प्रशासनिक इकाई हो। स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशमा विभिन्न स्वास्थ्य संस्था मार्फत निवारक र उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दछ ।

यस कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी निम्न अनुसारको कार्यहरु संचालन गर्ने/गराउने रहेको छ:

- स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
- प्रदेशस्तरमा आवश्यक पर्ने प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक तथा पुर्स्थापना स्वास्थ्य सेवाको ब्यबस्थापन
...

थप पढ्नुहोस्