संगठन संरचना

स्वास्थ्य निर्देशनालयको स्वीकृत संगठन संरचना निम्न प्रकारको रहेको छ ।

डाउनलोड